TWOJA BAZA WIEDZY

FAQ


Czym jest leasing ?
Czym jest leasing ?

Definicja umowy leasingu w ustawie o rachunkowości z 29 IX 1994 r. Ustawa o rachunkowości nie definiuje bezpośrednio leasingu. Ustawa w art.3 pkt 4 i 5 opisuje tylko sam fakt przyjęcia do użytkowania przez daną jednostkę zwaną „korzystającym” obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych od innej jednostki, zwanej finansującym w zamian za określone opłaty. Ustawa o rachunkowości nie reguluje również wszystkich problemów związanych z leasingiem.

Definicja umowy leasingu w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 17 „Leasing” Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 17 umowa leasingowa jest umową, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony okres.

Definicja umowy leasingu w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa” Zgodnie z krajowym standardem umowa leasingu, którą nazwano w Kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa zawarta na czas określony, na mocy której jedna ze stron, zwana finansującym, oddaje do odpłatnego użytkowania albo użytkowania i pobierania pożytków drugiej stronie, zwanej korzystającym przedmiot leasingu, którym są składniki aktywów, takie jak np.: nieruchomości, urządzenia, maszyny, środki transportu, wartości niematerialne i prawne. Umowami leasingu w rozumieniu tego standardu są zatem także nazwane w Kodeksie cywilnym umowy najmu i dzierżawy, zawarte na czas określony. W zakresie umowy leasingu mogą również wchodzić dodatkowe świadczenia związane z przedmiotem leasingu, jak np. utrzymanie lokali w stanie zdatnym do użytku (np. ogrzewanie, oświetlenie, woda, funkcjonowanie wind, ochrona czy utrzymanie czystości) lub zapewnienie serwisu technicznego, oddanych w leasing maszyn i urządzeń. W rozumieniu tego standardu okres leasingu wynosi co najmniej 12 miesięcy (J. Kornacki 2013, str. 6).

Rodzaje leasingów ?

Leasing operacyjny – przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych Finansującego, czyli firmy leasingowej, która dokonuje amortyzacji. Jednocześnie do kosztów uzyskania przychodów korzystający zalicza w całości raty leasingowe.

Warunki:

 • Umowa leasingu jest zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej:
  -40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne. Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.
 • Benefity podatkowe:
  – Cała rata leasingowa (kapitał + odsetki) stanowi koszt uzyskania przychodu Korzystającego i jednocześnie przychód Finansującego.
  – Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący.
  – Minimalna wartość końcowa dla Korzystającego = hipotetyczna wartość netto.

Leasing finansowy – to rodzaj leasingu, w którym amortyzacji przedmiotu leasingu dokonuje Korzystający. Obok amortyzacji do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć dodatkowo część odsetkową raty leasingowej. Warunki:

 • Umowa leasingu jest zawarta na czas oznaczony:
  – Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.
  – Umowa leasingu zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje Korzystający.
 • Benefity podatkowe:
  – Koszt uzyskania przychodu Korzystającego i jednocześnie przychód Finansującego stanowi część odsetkowa raty leasingowej.
  – Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający.

Leasing zwrotny – transakcja leasingowa, w której Korzystający jest równocześnie Dostawcą przedmiotu leasingu. Korzystający odsprzedając firmie leasingowej swoje środki trwałe przestaje być właścicielem i staje się użytkownikiem danego dobra. W zamian odzyskuje środki finansowe dotychczas zamrożone w tych środkach trwałych. Leasing zwrotny pozwala na szybszy zwrot podatku dochodowego w postaci amortyzacji.

Podatek VAT w leasingu

Ustawa o podatku VAT rozróżnia dwa typy transakcji leasingowych i ustala dla nich dwie, różne zasady naliczania podatku VAT. Zgodnie z ww. ustawą leasing operacyjny traktowany jest jako świadczenie usług, natomiast leasing finansowy – jako dostawa towarów. Podatek VAT od transakcji leasingowych rozliczany jest na zasadach ogólnych i podlega rozliczeniu z podatkiem naliczonym w firmie Korzystającego.

Leasing operacyjny – świadczenie usług

 • Podatek VAT doliczany jest do każdej płatności leasingowej w momencie jej wymagalności.
 • Stawka podatku wynosi 23% bez względu na stawkę podatku VAT zastosowaną przy zakupie przedmiotu leasingu.
 • Dla każdej płatności leasingowej (udział własny, opłata manipulacyjna, rata leasingowa) wystawiana jest faktura VAT.

Leasing finansowy – dostawa towarów

 • Podatek VAT naliczany jest z góry od sumy wszystkich płatności leasingowych.
 • Stawka podatku VAT dla leasingu jest tożsama ze stawką zastosowaną przy zakupie przedmiotu leasingu (23% lub 8%).
 • Po przekazaniu przedmiotu leasingu do użytkowania wystawiana jest przez Finansującego jedna faktura VAT na sumę płatności leasingowych.

VAT jest uiszczany przez Korzystającego jednorazowo i rozliczany na zasadach ogólnych. W dalszym okresie trwania umowy, Finansujący wystawia noty odsetkowe opiewające na wartość raty leasingowej netto (bez VAT). Leasing jest doskonałym sposobem finansowania inwestycji w każdej firmie – od spółek giełdowych, po małe przedsiębiorstwa. Warto rozważyć ten sposób finansowania inwestycji, chociażby ze względu na korzyści podatkowe czy proste i szybkie procedury.

Zalety leasingu

Leasing ma szereg zalet, między innymi:

 • Przesunięcie w czasie obciążeń podatkowych (leasing operacyjny),
 • Korzyści podatkowe – w przypadku leasingu operacyjnego rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu, co skutkuje płaceniem niższych podatków przez leasingobiorcę. W przypadku leasingu finansowego to klient sam amortyzuje przedmiot leasingu podczas trwania umowy.
 • Zwiększenie efektywności firmy (poprawa płynności, zmniejszenie zadłużenia, poprawa struktury bilansu),
 • Finansowanie szerokiego spektrum aktywów (od nieruchomości poprzez maszyny do samochodów),
 • Dopasowanie struktury transakcji do potrzeb Korzystającego (budżet wydatków, strategia podatkowa),
 • Elastyczność w ustalaniu rat leasingowych; opłaty leasingowe pokrywane są z bieżących przychodów uzyskiwanych z tytułu używania przedmiotu leasingu,
 • Możliwości uwolnienia gotówki zaangażowanej w obecnie posiadane środki trwałe (leasing zwrotny), łatwe procedury i szybka ścieżka decyzyjna,
 • Proste zabezpieczenia.
 • Korzyści bilansowe – Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, a co za tym idzie suma aktywów pozostaje stała, przy czym zysk wzrasta. Tego typu leasing nie będzie widoczny jako zobowiązanie w bilansie  leasingobiorcy, nie zmniejsza jego zdolności leasingowej, co pomaga w podtrzymaniu dobrego wizerunku firmy.
 • Poprawa sprawozdań finansowych – na poprawę sprawozdań finansowych wpływa możliwość odliczania rat leasingowych na potrzeby podatku dochodowego.
 • Łatwiejsze zarządzanie środkami trwałymi – umowa leasingu pozwala na dokładne oszacowanie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co okazuje się szczególnie istotne przy ustalaniu długoterminowych budżetów.
 • Uwolnienie zamrożonych środków, które zostały zamrożone przy zakupie sprzętu. Takie rozwiązanie umożliwia przepływy pieniężne w firmie.
Leasing operacyjny vs finansowy

W poniższej tabeli przedstawiamy podstawowe różnice pomiędzy leasingiem finansowym, a operacyjnym.

Leasing operacyjny
 • PL zaliczany do majątku leasingodawcy
 • Prawo do odpisów amortyzacyjnych leży po stronie Leasingodawcy
 • Możliwość zawarcia umowy zarówno przez konsumenta jak i przedsiębiorcę
 • Klient co miesiąc otrzymuje FV VAT, która jest dla niego w pełni kosztem
 • Leasingobiorcy przysługuje prawo zaliczenia wszelkich opłat leasingowych oraz innych należności wynikających z umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodu
 • Przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po wykupie
 • Leasing musi trwać co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji – np.: w przypadku samochodów osobowych minimum 2 lata
Leasing finansowy
 • PL zaliczany do majątku Leasingobiorcy
 • Prawo do odpisów amortyzacyjnych leży po stronie Leasingobiorcy
 • Umowy zawierane z przedsiębiorcą
 • Klient odzyskuje na samym początku cały podatek VAT jeśli jest to zgodne z przepisami
 • Leasingobiorcy przysługuje prawo do zaliczania odsetkowej części opłat Leasingowych oraz innych należności wynikających z umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodu (poza kaucją)
 • Może być zakończony już po 3/6 miesiącach
 • VAT – płatny wraz z pierwszą ratą, po odbiorze przedmiotu
Leasing vs kredyt

W poniższej tabeli przedstawiamy podstawowe różnice pomiędzy leasingiem a kredytem.


Słownik pojęć

Leasing zwrotny – transakcja leasingowa, w której Korzystający jest równocześnie Dostawcą przedmiotu leasingu. Korzystający odsprzedając firmie leasingowej swoje środki trwałe przestaje być właścicielem i staje się użytkownikiem danego dobra. W zamian odzyskuje środki finansowe dotychczas zamrożone w tych środkach trwałych.

Kaucja Gwarancyjna – oznacza opłatę, jaka ma być uiszczona przez Korzystającego na rzecz Finansującego przeznaczoną na poczet innych płatności wynikającej z Umowy.

Opłaty Leasingowe – oznacza kwoty płatne przez Korzystającego z tytułu leasingu i określone zgodnie z harmonogramem płatności.

Opłata Manipulacyjna – oznacza opłatę, jaka ma być uiszczona przez Korzystającego z tytułu zawarcia Umowy.

Opłata za Finansowanie przed Dostawą – oznacza opłatę, jaka ma być uiszczona przez Korzystającego z tytułu finansowania nabycia Przedmiotu Leasingu przed datą Rozpoczęcia Leasingu (np. w procesie importu lub produkcji/budowy środka trwałego).

Opłata Wstępna – oznacza opłatę, stanowiącą udział własny Korzystającego.

Wartość rezydualna (końcowa) – wartość, za jaką Korzystający może odkupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy leasingu.

Szkoda częściowa – występuje, gdy Przedmiot Leasingu zostanie uszkodzony w stopniu umożliwiającym przywrócenie go do stanu poprzedzającego szkodę.

Szkoda całkowita – występuje, gdy Przedmiot Leasingu zostanie utracony, zniszczony lub uszkodzony w stopniu wykluczającym dalsze z niego korzystanie. Na skutek wystąpienia szkody całkowitej Umowa leasingu wygasa.

Czym jest leasing ?
Czym jest leasing ?

Definicja umowy leasingu w ustawie o rachunkowości z 29 IX 1994 r. Ustawa o rachunkowości nie definiuje bezpośrednio leasingu. Ustawa w art.3 pkt 4 i 5 opisuje tylko sam fakt przyjęcia do użytkowania przez daną jednostkę zwaną „korzystającym” obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych od innej jednostki, zwanej finansującym w zamian za określone opłaty. Ustawa o rachunkowości nie reguluje również wszystkich problemów związanych z leasingiem.

Definicja umowy leasingu w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 17 „Leasing” Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 17 umowa leasingowa jest umową, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony okres.

Definicja umowy leasingu w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa” Zgodnie z krajowym standardem umowa leasingu, którą nazwano w Kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa zawarta na czas określony, na mocy której jedna ze stron, zwana finansującym, oddaje do odpłatnego użytkowania albo użytkowania i pobierania pożytków drugiej stronie, zwanej korzystającym przedmiot leasingu, którym są składniki aktywów, takie jak np.: nieruchomości, urządzenia, maszyny, środki transportu, wartości niematerialne i prawne. Umowami leasingu w rozumieniu tego standardu są zatem także nazwane w Kodeksie cywilnym umowy najmu i dzierżawy, zawarte na czas określony. W zakresie umowy leasingu mogą również wchodzić dodatkowe świadczenia związane z przedmiotem leasingu, jak np. utrzymanie lokali w stanie zdatnym do użytku (np. ogrzewanie, oświetlenie, woda, funkcjonowanie wind, ochrona czy utrzymanie czystości) lub zapewnienie serwisu technicznego, oddanych w leasing maszyn i urządzeń. W rozumieniu tego standardu okres leasingu wynosi co najmniej 12 miesięcy (J. Kornacki 2013, str. 6).

Rodzaje leasingów ?

Leasing operacyjny – przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych Finansującego, czyli firmy leasingowej, która dokonuje amortyzacji. Jednocześnie do kosztów uzyskania przychodów korzystający zalicza w całości raty leasingowe.

Warunki:

 • Umowa leasingu jest zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej:
  – 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne. Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.
 • Benefity podatkowe:
  – Cała rata leasingowa (kapitał + odsetki) stanowi koszt uzyskania przychodu Korzystającego i jednocześnie przychód Finansującego.
  – Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący.
  – Minimalna wartość końcowa dla Korzystającego = hipotetyczna wartość netto.

Leasing finansowy – to rodzaj leasingu, w którym amortyzacji przedmiotu leasingu dokonuje Korzystający. Obok amortyzacji do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć dodatkowo część odsetkową raty leasingowej.

Warunki:

 • Umowa leasingu jest zawarta na czas oznaczony:
  – Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.
  – Umowa leasingu zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje Korzystający.
 • Benefity podatkowe:
  – Koszt uzyskania przychodu Korzystającego i jednocześnie przychód Finansującego stanowi część odsetkowa raty leasingowej.
  – Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający.

Leasing zwrotny – transakcja leasingowa, w której Korzystający jest równocześnie Dostawcą przedmiotu leasingu. Korzystający odsprzedając firmie leasingowej swoje środki trwałe przestaje być właścicielem i staje się użytkownikiem danego dobra. W zamian odzyskuje środki finansowe dotychczas zamrożone w tych środkach trwałych. Leasing zwrotny pozwala na szybszy zwrot podatku dochodowego w postaci amortyzacji.

Podatek VAT w leasingu

Ustawa o podatku VAT rozróżnia dwa typy transakcji leasingowych i ustala dla nich dwie, różne zasady naliczania podatku VAT. Zgodnie z ww. ustawą leasing operacyjny traktowany jest jako świadczenie usług, natomiast leasing finansowy – jako dostawa towarów. Podatek VAT od transakcji leasingowych rozliczany jest na zasadach ogólnych i podlega rozliczeniu z podatkiem naliczonym w firmie Korzystającego.

Leasing operacyjny – świadczenie usług

 • Podatek VAT doliczany jest do każdej płatności leasingowej w momencie jej wymagalności.
 • Stawka podatku wynosi 23% bez względu na stawkę podatku VAT zastosowaną przy zakupie przedmiotu leasingu.
 • Dla każdej płatności leasingowej (udział własny, opłata manipulacyjna, rata leasingowa) wystawiana jest faktura VAT.

Leasing finansowy – dostawa towarów

 • Podatek VAT naliczany jest z góry od sumy wszystkich płatności leasingowych.
 • Stawka podatku VAT dla leasingu jest tożsama ze stawką zastosowaną przy zakupie przedmiotu leasingu (23% lub 8%).
 • Po przekazaniu przedmiotu leasingu do użytkowania wystawiana jest przez Finansującego jedna faktura VAT na sumę płatności leasingowych.

VAT jest uiszczany przez Korzystającego jednorazowo i rozliczany na zasadach ogólnych. W dalszym okresie trwania umowy, Finansujący wystawia noty odsetkowe opiewające na wartość raty leasingowej netto (bez VAT). Leasing jest doskonałym sposobem finansowania inwestycji w każdej firmie – od spółek giełdowych, po małe przedsiębiorstwa. Warto rozważyć ten sposób finansowania inwestycji, chociażby ze względu na korzyści podatkowe czy proste i szybkie procedury.

Zalety leasingu

Leasing ma szereg zalet, między innymi:

 • Przesunięcie w czasie obciążeń podatkowych (leasing operacyjny),
 • Korzyści podatkowe – w przypadku leasingu operacyjnego rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu, co skutkuje płaceniem niższych podatków przez leasingobiorcę. W przypadku leasingu finansowego to klient sam amortyzuje przedmiot leasingu podczas trwania umowy.
 • Zwiększenie efektywności firmy (poprawa płynności, zmniejszenie zadłużenia, poprawa struktury bilansu),
 • Finansowanie szerokiego spektrum aktywów (od nieruchomości poprzez maszyny do samochodów),
 • Dopasowanie struktury transakcji do potrzeb Korzystającego (budżet wydatków, strategia podatkowa),
 • Elastyczność w ustalaniu rat leasingowych; opłaty leasingowe pokrywane są z bieżących przychodów uzyskiwanych z tytułu używania przedmiotu leasingu,
 • Możliwości uwolnienia gotówki zaangażowanej w obecnie posiadane środki trwałe (leasing zwrotny), łatwe procedury i szybka ścieżka decyzyjna,
 • Proste zabezpieczenia.
 • Korzyści bilansowe – Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, a co za tym idzie suma aktywów pozostaje stała, przy czym zysk wzrasta. Tego typu leasing nie będzie widoczny jako zobowiązanie w bilansie  leasingobiorcy, nie zmniejsza jego zdolności leasingowej, co pomaga w podtrzymaniu dobrego wizerunku firmy.
 • Poprawa sprawozdań finansowych – na poprawę sprawozdań finansowych wpływa możliwość odliczania rat leasingowych na potrzeby podatku dochodowego.
 • Łatwiejsze zarządzanie środkami trwałymi – umowa leasingu pozwala na dokładne oszacowanie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co okazuje się szczególnie istotne przy ustalaniu długoterminowych budżetów.
 • Uwolnienie zamrożonych środków, które zostały zamrożone przy zakupie sprzętu. Takie rozwiązanie umożliwia przepływy pieniężne w firmie.
Leasing operacyjny vs finansowy

W poniższej tabeli przedstawiamy podstawowe różnice pomiędzy leasingiem finansowym, a operacyjnym.

Leasing operacyjny Leasing finansowy
 • PL zaliczany do majątku leasingodawcy
 • Prawo do odpisów amortyzacyjnych leży po stronie Leasingodawcy
 • Możliwość zawarcia umowy zarówno przez konsumenta jak i przedsiębiorcę
 • Klient co miesiąc otrzymuje FV VAT, która jest dla niego w pełni kosztem
 • Leasingobiorcy przysługuje prawo zaliczenia wszelkich opłat leasingowych oraz innych należności wynikających z umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodu
 • Przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po wykupie
 • Leasing musi trwać co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji – np.: w przypadku samochodów osobowych minimum 2 lata
 • PL zaliczany do majątku Leasingobiorcy
 • Prawo do odpisów amortyzacyjnych leży po stronie Leasingobiorcy
 • Umowy zawierane z przedsiębiorcą
 • Klient odzyskuje na samym początku cały podatek VAT jeśli jest to zgodne z przepisami
 • Leasingobiorcy przysługuje prawo do zaliczania odsetkowej części opłat Leasingowych oraz innych należności wynikających z umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodu (poza kaucją)
 • Może być zakończony już po 3/6 miesiącach
 • VAT – płatny wraz z pierwszą ratą, po odbiorze przedmiotu
Leasing vs kredyt

W poniższej tabeli przedstawiamy podstawowe różnice pomiędzy leasingiem a kredytem.

Leasing Kredyt
Koszt uzyskania przychodu Opłata wstępna oraz raty netto Część odsetkowa oraz amortyzacja przychodu
VAT Doliczany do rat leasingu Opłacany z góry, w momencie zakupu
Okres trwania Minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji Możliwość wcześniejszego zakończenia umowy
Amortyzacja Po stronie leasingodawcy Po stronie kredytobiorcy
Opłata wstępna Ustalona przed podpisaniem umowy, jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodu Nie ma obowiązku wkładu własnego, w przypadku aut nowych do 150.000 zł i używanych do 100.000 zł
Wykup Zależy od okresu leasingu oraz stawki amortyzacji.
Wykup jest osobną transakcją (FV)
Brak operacji wykupu (kredytobiorca jest właścicielem)
Odroczenia uruchomienia / płatności Leasing z odroczonym harmonogramem – uruchomienie leasingu maksymalnie 3 miesiące od podpisania umowy Kredyt z karencją – uzyskany na 96 miesięcy, pierwsza spłata odroczona o 12 miesięcy
Leasing Kredyt
Zalety Opłata wstępna oraz wykup zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Możliwe zaliczenie całej raty do kosztów uzyskania przychodów

Nie zmniejsza zdolności kredytowej leasingobiorcy

Uproszczone procedury, niewymagane dokumenty finansowe

Niewymagany wkład własny (do 100.000zł auta używane, do 150.000zł nowe)

Amortyzacja po stronie kredytobiorcy

Możliwe wcześniejsze zakończenie umowy

Wliczenie do kosztów uzyskania przychodu części odsetkowej

Kredytobiorca jest właścicielem

VAT płacony w momencie zakupu, co daje możliwość jednorazowego odpisu 50% podatku od samochodów osobowych oraz 100% od samochodów ciężarowych

Wady Długość trwania umowy zależy od stawki amortyzacji

Prawo własności po stronie leasingodawcy

Amortyzacja po stronie leasingodawcy

Wymagany wkład własny

Leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu dopiero po uiszczeniu opłaty wykupu

Wymagane dokumenty – zaświadczenie o przychodach oraz zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu w składkach

Każdy kolejny kredyt pogarsza zdolność kredytową

Słownik pojęć

Leasing zwrotny – transakcja leasingowa, w której Korzystający jest równocześnie Dostawcą przedmiotu leasingu. Korzystający odsprzedając firmie leasingowej swoje środki trwałe przestaje być właścicielem i staje się użytkownikiem danego dobra. W zamian odzyskuje środki finansowe dotychczas zamrożone w tych środkach trwałych.

Kaucja Gwarancyjna – oznacza opłatę, jaka ma być uiszczona przez Korzystającego na rzecz Finansującego przeznaczoną na poczet innych płatności wynikającej z Umowy.

Opłaty Leasingowe – oznacza kwoty płatne przez Korzystającego z tytułu leasingu i określone zgodnie z harmonogramem płatności.

Opłata Manipulacyjna – oznacza opłatę, jaka ma być uiszczona przez Korzystającego z tytułu zawarcia Umowy.

Opłata za Finansowanie przed Dostawą – oznacza opłatę, jaka ma być uiszczona przez Korzystającego z tytułu finansowania nabycia Przedmiotu Leasingu przed datą Rozpoczęcia Leasingu (np. w procesie importu lub produkcji/budowy środka trwałego).

Opłata Wstępna – oznacza opłatę, stanowiącą udział własny Korzystającego.

Wartość rezydualna (końcowa) – wartość, za jaką Korzystający może odkupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy leasingu.

Szkoda częściowa – występuje, gdy Przedmiot Leasingu zostanie uszkodzony w stopniu umożliwiającym przywrócenie go do stanu poprzedzającego szkodę.

Szkoda całkowita – występuje, gdy Przedmiot Leasingu zostanie utracony, zniszczony lub uszkodzony w stopniu wykluczającym dalsze z niego korzystanie. Na skutek wystąpienia szkody całkowitej Umowa leasingu wygasa.

+48 605 842 203
+48 62 76 80 778

ul. Polna 63
62-800 Kalisz

biuro@hermanos.pl

www.hermanos.pl
www.hermanosfinansowanie.pl