ZADBAJ O SWÓJ SPOKÓJ

Ubezpieczenia


Mamy do zaoferowania Państwu szerokie pakiety ubezpieczeń, takich jak:

 • AC – Autocasco
 • NNW – ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
 • Assistance
 • Ubezpieczenia pakietowe (ubezpieczenie wielu ryzyk, kompleksowa ochrona ubezpieczonego, niższe stawki wynikające z ubezpieczenia kilku ryzyk jednocześnie)
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Ubezpieczenie life
 • GAP (Guaranted Asset Protection) – chroni nabywcę przed stratą finansową spowodowaną całkowitym zniszczeniem lub utratą pojazdu
 • Ubezpieczenie straty finansowej GAP pokrywa w przypadku szkody całkowitej lub utraty pojazdu
 • GAP fakturowy – różnicę pomiędzy Wartością Fakturową Pojazdu, a większą z dwóch kwot: odszkodowaniem z umowy AC lub wartości pojazdu
 • GAP finansowy – różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania leasingowego pozostającego do spłaty zgodnie z Harmonogramem na dzień wypłaty odszkodowania z umowy AC, a kwotą wypłaconego odszkodowania z umowy AC
 • GAP indeksowy – zapewnia procentowo określoną dopłatę liczoną od wypłaconej sumy odszkodowania z tytułu AC . 30% wartości pojazdu w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 t, 20% wartości pojazdu w przypadku pojazdów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5t

GAP – okres zawarcia ubezpieczenia:

 • fakturowy – 24- 60 miesięcy
 • finansowy – 24 – 84 miesiące
 • indeksowy – 24 – 84 miesiące

Brak polis rocznych

Maksymalny wiek pojazdu w momencie przystąpienia do ubezpieczenia wraz z okresem na jaki zawarta jest umowa leasingu nie może przekraczać 10 lat.

v

Zapytaj o cenę ubezpieczenia

v

Zapytaj o cenę ubezpieczenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Hermanos Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Polnej 63. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Hermanos Sp. Z o.o. Polska informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Słownik pojęć:

 • Franszyza – przerzucenie części odpowiedzialności za szkodę na ubezpieczającego
 • Franszyza integralna – ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza przyjętego w umowie minimalnego poziomu oznaczonego kwotowo albo jako procent sumy ubezpieczenia. Jeżeli szkoda jest wyższa od minimum, wówczas franszyza integralna nie znajduje zastosowania
 • Franszyza redukcyjna – ubezpieczyciel bez względu na wysokość szkody obniża odszkodowanie o część określoną kwotowo lub procentowo od sumy ubezpieczenia.
 • Franszyza redukcyjna ogranicza wypłacone odszkodowanie i ma za zadanie motywować ubezpieczających do podwyższonej staranności i dbałości o swój majątek
 • Odszkodowanie – świadczenie pieniężne przysługujące ubezpieczonemu lub uprawnionemu w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, ustalone zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia – kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności T.U. za każdą szkodę powstałą w okresie ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
 • Szkoda całkowita – uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy ustalone według zasad określonych w OWU przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu  ustalenia odszkodowania
 • Szkoda eksploatacyjna – szkoda powstała w wyniku zużycia pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także szkoda do naprawienia, której zobowiązany jest podmiot w ramach gwarancji lub rękojmi za wady pojazdu, jego części lub wyposażenia

+48 605 842 203
+48 62 76 80 778

ul. Polna 63
62-800 Kalisz

biuro@hermanos.pl

www.hermanos.pl
www.hermanosfinansowanie.pl